EUROFONDY

„Investícia do Vašej budúcnosti“

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Názov projektuFlexibilita a univerzálnosť vo výrobe obalov - Modernizácia a rozšírenie technologického parku
PrijímateľEURY - PACK System s.r.o.
Začatie projektu07/2015
Ukončenie projektu12/2015
Miesto realizácie projektuPrša 120 / okres Lučenec / Banskobystrický kraj
Operačný programOP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná osPrioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie1.1 - Inovácie a technologické transfery
Kód výzvyKaHR-111DM-1301
Výška NFP199 999,80 EUR
Cieľ projektuZvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu spoločnosti EURY - PACK System s.r.o.
Situácia po ukončení realizácie aktivít projektuVýstupom realizácie projektu bude vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej činnosti, čo sa pozitívne prejaví rastom jej pridanej hodnoty a tržieb a celkovo zvýšením konkurenčnej schopnosti. Okrem zvýšenia kvality výrobkov, a tým spokojnosti zákazníka inovatívne zariadenie tiež zníži prevádzkové náklady a zvýši efektivitu pracoviska. Nový technologicky špičkový vysekávací valcový automat zabezpečí spoločnosti konkurencieschopnosť v blízkej budúcnosti.

INFORMAČNÁ TABUĽA